Ποιες είναι οι ειδικότητες που παρέχουν θεραπευτικές πράξεις στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής;

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018, οι θεραπευτικές πράξεις στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής παρέχονται από παιδοψυχιάτρους, ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές, δημοσίων ή εποπτευόμενων από το δημόσιο φορέων ή ελευθεροεπαγγελματίες κάθε μορφής (ατομική ή εταιρική δραστηριοποίηση).

Ποιες είναι οι θεραπευτικές πράξεις που αποζημιώνονται στα πλαίσια της ειδικής αγωγής;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018, οι θεραπευτικές πράξεις που αποζημιώνονται είναι η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία (ατομική ή ομαδική ή οικογενειακή ή θεραπεία συμπεριφοράς), η ειδική διαπαιδαγώγηση και η φυσικοθεραπεία στις περιπτώσεις που συνυπάρχει και κινητική διαταραχή.

Μέχρι ποια ηλικία δύναται να χορηγούνται οι παροχές Ειδικών θεραπειών;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 του ΦΕΚ 4898/2018, σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των 18 ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας μέχρι 1 έτος) και μέχρι την ηλικία των 21 ετών από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας.

Τι ορίζεται ως Ειδικές Θεραπείες;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018, ως ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων νοούνται η δέσμη θεραπευτικών πράξεων που παρέχονται σε συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

Τι χρονικό διάστημα καλύπτει η έγκριση για Παροχή Παράλληλης Στήριξης;

Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος.
Κατ' εξαίρεση για τους μαθητές με αυτισμό, για τους οποίους έχει εγκριθεί η παροχή παράλληλης στήριξης εντός της τελευταίας τριετίας και εφόσον συναινεί ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η έγκριση της παράλληλης στήριξης ισχύει και για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ποιος παρέχει Παράλληλη Στήριξη;

 • Η παράλληλη στήριξη ως δημόσια παροχή, παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας.
 • Όπως αναφέρεται στο Νόμο 4415/2016, η παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από εκπαιδευτικούς των κλάδων:
 • α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης) 
 • β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.
 • Η παράλληλη στήριξη των μαθητών με αυτισμό μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό (σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας) που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, με την έγκριση και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβουλίου (άρθρο 28, παρ. 18 του Ν. 4186/2013). Η δαπάνη για τον ειδικό βοηθό καλύπτεται από την οικογένεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του Νόμου 3699/2008.

Ποιος γνωμοδοτεί την Παράλληλη Στήριξη;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 του  Νόμου 4547/2018, την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), το οποίο με γραπτή γνωμάτευση του καθορίζει τις ώρες της παράλληλης στήριξης. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.

Σε ποιους παρέχεται η Παράλληλη Στήριξη ;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόμου 3699/2008 η παράλληλη στήριξη παρέχεται:

 • Σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη εξατομικευμένη υποστήριξη να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της τάξης,
 • Σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης),
 • Υπό την προϋπόθεση ότι η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη βάση της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ.

Που παρέχεται η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόμου 3699/2008 η Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται:

 • Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης
 • Σε σχολική τάξη του Γενικού Σχολείου, με παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ
 • Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Οι μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).