Τι είναι τα Κέντρα Ειδικών Θεραπειών και ποια η λειτουργία τους;

Ο όρος “Ειδικές θεραπείες για παιδιά και εφήβους”: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση και “Κέντρα Ειδικών Θεραπειών” εμφανίζονται στο άρθρο 45 του ΦΕΚ 4898/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΦΕΚ 4898/2018, ως ειδικές θεραπείες νοούνται η δέσμη θεραπευτικών πράξεων που παρέχονται σε συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλειο ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Τι είναι τα Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας και ποια η λειτουργία τους;

Όπως αναγράφεται στο άρθρο 15 του Προεδρικού Διατάγματος 395/1993 τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, νοούνται εκείνα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ημερησίας φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας τις 16 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των Α.Μ.Ε.Α.  

Σκοπός του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) είναι η παροχή υπηρεσιών όπως, μεταφορά ωφελουμένων, διαμονή & διατροφή, εξατομικευμένο πρόγραμμα ωφελούμενων (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.α.), δράσεις δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγία, λοιπές υπηρεσίες (εκπαιδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης κ.α.).

 Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα εδώ

Τι είναι τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και ποια η λειτουργία τους;

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μονάδες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εξωτερικούς ή εσωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν απο παθήσεις μυικού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση. Στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης μπορούν να λειτουργήσουν και ξενώνες αποκατάστασης στις περιπτώσεις που υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάσταση τους. 

Επίσης τα Κέντρα Α-Α μπορούν να περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Τι είναι τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ποια η λειτουργία τους;

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) ειναι Μονάδες με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. 

Επίσης αποσκοπούν στη συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό - συγγενικό τους περιβάλλον.  Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ 

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τη φοίτηση στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια;

Το νομικό πλαίσιο, που αφορά στη φοίτηση στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια, αναφέρεται αναλυτικά στα Άρθρο 28 του Νόμου 4186/2013. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ΑΜΕΑ, μπορούν να εργάζονται και να λαμβάνουν επιδόματα-παροχές;

Στο άρθρο 13 του νόμου 4331/2015 αναφέρεται πως τα άτομα με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) δεν χάνουν το επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, αλλά συνεχίζουν να το εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην ΚοινΣΕπ.

Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες για την αναγνώριση του δικαιώματος στην εργασία των ατόμων με αναπηρία και πως εφαρμόζονται;

Στο άρθρο 27 του Νόμου 4074/2012 περιγράφονται οι κύριοι άξονες που αφορούν στην εργασία και την απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία. Επιπροσθέτως, ο Νόμος 4488/2017, συνιστά το πλαίσιο που δίνει τις κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις για τη πρακτική εφαρμογή του Νόμου 4074/2012. 

Ποιό είναι το νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου διασφαλίζεται η μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών;

Ο Νόμος 2643/1998, αποτέλεσε την αφετηρία στο σύστημα των υποχρεωτικών τοποθετήσεων ατόμων από προστατευόμενες κατηγορίες (ανάμεσά τους και τα άτομα με αναπηρία και οι συγγενείς α΄ βαθμού των ατόμων με αναπηρία) σε θέσεις εργασίας με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων τοποθέτησης (μορίων) βάσει τυπικών προσόντων και ποσοστού αναπηρίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ποιες είναι οι ειδικότητες που δίνουν γνωμάτευση για παροχή ειδικών θεραπειών σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, του  ΦΕΚ. 4898/2018,  οι ειδικότητες που δίνουν γνωμάτευση για παροχή ειδικών θεραπειών σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών είναι:

α) Παιδοψυχίατροι και κατ' εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, ψυχίατρος ενηλίκων

β) Ιατροί ειδικότητας νευρολογίας

γ) Παιδίατροι εξειδικευμένοι στην νευρολογία

δ) Παιδίατροι με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία

ε) Ιατροί φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα

στ) Ιατροί ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές,