Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες για την αναγνώριση του δικαιώματος στην εργασία των ατόμων με αναπηρία και πως εφαρμόζονται;

Στο άρθρο 27 του Νόμου 4074/2012 περιγράφονται οι κύριοι άξονες που αφορούν στην εργασία και την απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία. Επιπροσθέτως, ο Νόμος 4488/2017, συνιστά το πλαίσιο που δίνει τις κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις για τη πρακτική εφαρμογή του Νόμου 4074/2012. 


Εκτύπωση