Εγκύκλιος - Εγγραφή ΑμεΑ στο μητρώο ανέργων και συμμετοχή τους σε προγράμματα (12/2021)

Όσοι πάσχουν από ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω θα μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ακόμη και στην περίπτωση που αναφέρεται ανικανότητα για κάθε βιοποριστική εργασία στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους με την προϋπόθεση να προσκομίσουν γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας. Στη γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται ότι η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδεικνύεται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόσληψη ευάλωτων ομάδων μπορούν πλέον να το κάνουν. Δείτε την Εγκύκλιο

Νόμος 4488/2017 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση προστασίας εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις (9/2017)

Ο Νόμος 4488/2017 δίνει τις κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις της πρακτικής εφαρμογής του νόμου 4074/2012  Δείτε το Νόμο

*Εξαιρετικά σημαντικό το άρθρο 23, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι παράμετροι για την μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ατόμων με αναπηρία με ποσοστό άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης (συννοσηρότητα). 

Νόμος 4440/2016 Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (12/2016)

Ο Νόμος 4440/2016 προώθησε περαιτέρω την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα μετην ανακατανομή ποσοστών στο σύστημα προσλήψεων. Στο Άρθρο 25 απεικονίζεται η ανακατανομή των ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων Δείτε εδώ

Νόμος 4443/2016 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία (12/2016)

Με το Νόμο απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω, φύλου, θρησκείας, ηλικίας ή αναπηρίας Δείτε το Νόμο 

ΦΕΚ 4331/2015 Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και άλλες διατάξεις (7/2015)

 

Στο Άρθρο 13 του νόμου 4331/2015 αναφέρεται πως τα άτομα με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) δεν χάνουν το επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, αλλά συνεχίζουν να το εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην ΚοινΣΕπ  Δείτε το Νόμο