Νόμος 4488/2017 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση προστασίας εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις (9/2017)

Ο Νόμος 4488/2017 δίνει τις κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις της πρακτικής εφαρμογής του νόμου 4074/2012  Δείτε το Νόμο

*Εξαιρετικά σημαντικό το άρθρο 23, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι παράμετροι για την μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ατόμων με αναπηρία με ποσοστό άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης (συννοσηρότητα). 


Εκτύπωση