Απόφαση A.1234 - Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του νόμου 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμου Ποσοστού Αναπηρίας (11/2021)

Στην απόφαση 1235/2021 αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και ο τρόπος ελέγχου εγκυρότητας του πιστοποιητικού. Τέλος υπάρχει αναφορά σε ότι αφορά στην απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας σε άμεση συνάρτηση με το νέο πίνακα αντιστοίχησης παθήσεων. Δεiτε το κείμενο 

ΦΕΚ 5987/ Β Υπουργική Απόφαση (12/2018)

 

Ενιαίος Πίνακας Ποσοστών Αναπηρίας. Ποσοστό αναπηρίας / πάθηση. Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές βρίσκονται στη σελίδα 70710 του εγγράφου. Δείτε το κείμενο 

Οδηγός προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων (12/2018)

Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις  χορήγησης  για τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές βρίσκονται  στις σελίδες 19-20 του εγγράφου Δείτε το κείμενο

Νόμος 4837 / Εφαρμογή Υπηρεσίας "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία" (10/2021)

Περιγραφή του πλαισίου εφαρμογής της υπηρεσίας "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία"  στα άρθρα 36-39 . Δείτε εδώ

ΦΕΚ 1560 Υπουργική Απόφαση (5/2018)  

Πίνακας Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον. Δείτε το κείμενο