Νόμος 4443/2016 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία (12/2016)

Με το Νόμο απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω, φύλου, θρησκείας, ηλικίας ή αναπηρίας Δείτε το Νόμο 


Εκτύπωση