Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ;

  • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), είναι η κατοχή Γνωμάτευσης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ. Η Γνωμάτευση ΚΕΠΑ θα πρέπει να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, καθώς και ικανότητα για εργασία. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ.

    Το Δελτίο Ανεργίας που εκδίδεται με βάση τη Γνωμάτευση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ. Μετά τη λήξη της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και εφόσον το άτομο παραμένει άνεργος/η και θέλει να διατηρήσει το Δελτίο Ανεργίας ως άτομο με αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίσει νέα γνωμάτευση αναπηρίας ΚΕΠΑ σε ισχύ.


Εκτύπωση