Νόμος 2716/1999 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις (5/1999)

Οργάνωση & τομεοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είδη και πόροι Μονάδων Ψυχικής Υγείας, δικαιώματα ληπτών των υπηρεσιών, οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Ημέρας (Σκοπός λειτουργίας, επωφελούμενοι, παρεχόμενες υπηρεσίες, εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ ) Δείτε το Νόμο  

Να σημειωθεί ότι ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, διότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα όλες οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις.